Ομάδα 1

ΑΡΧΕΙΟΜΝΗΜΩΝ — ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προχώρησαν O δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης αρχειακών συλλογών, τον @ρχειομνήμονα.
Το σύστημα αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ με ανάπτυξη λογισμικού αποκλειστικά για τα ΓΑΚ βασισμένο στο πρότυπο ΔΙΠΑΠ. Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ανοικτού λογισμικού όπως MySql και Apache Server.

O Αρχειομνήμων είναι διαθέσιμος στο url http://arxeiomnimon.gak.gr, στον οποίο είναι αναρτημένα τα ψηφιοποιμένα αρχεία των ΓΑΚ, περίπου 3.000.000 λήψεις.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License